ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_Για τη σωστή Ασφάλιση!

Τι είναι Insurance Broker (Μεσίτης Ασφαλίσεων);

Είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο, κατ' εντολή του ασφαλιζομένου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από την εκάστοτε επιλεγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστηρίου και να βοηθά κατά τη διαχείριση ενδεχόμενης ζημιάς εκπροσωπώντας πάντα τον Ασφαλισμένο.
____________________________________________________________________________________

Γιατί να προτιμήσω ένα Insurance Broker;

Γιατί εξ ορισμού και εκ του Νόμου, σε αντιδιαστολή με τον Πράκτορα ή Σύμβουλο Ασφαλίσεων που προωθεί/ πουλάει ασφαλιστικά προϊόντα για λογαριασμό μιας ασφαλιστική εταιρείας, ενεργεί και διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου πελάτη του έναντι του οποίου φέρει αντικειμενική ευθύνη για τυχόν οικονομική ζημιά που μπορεί να προκαλέσει από λάθη ή παραλείψεις στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του.
____________________________________________________________________________________

Γιατί να προτιμήσω την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.";

Γιατί διαθέτει επαγγελματικό κύρος, τεχνογνωσία και εμπειρία ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Μέσω της εταιρείας CROMAR SA- Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's με την οποία συνεργάζεται κατ' αποκλειστικότητα από τον Οκτώβριο του 2021, προσφέρει σωστές ασφαλίσεις με αξιόπιστες ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.
Προσφέρει ασφαλιστική εγγύηση (κάλυψη της δικής της Επαγγελματικής Ευθύνης) για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή παραλείψεις μέχρι το ποσό των 3,000,000€ ανά απαίτηση. 
_______________________________________________

Τι είναι η αγορά των LLOYD'S και πώς λειτουργούν;

Είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός που ξεκίνησε το 1688. Περιλαμβάνει τα Συνδικάτα τα (μπορούν να θεωρηθούν αυτόνομες ασφαλιστικές εταιρίες) τα οποία καθοδηγούμενα από ειδικούς αξιολογητές κινδύνων που ονομάζονται Underwriters, αναλαμβάνουν την ασφάλιση κινδύνων και πληρώνουν τις τυχόν ζημιές.
Τα Lloyd’s, είναι η "ομπρέλα" κάτω από την οποία γίνεται η διαχείριση όλων των Συνδικάτων και μέσα από διάφορους μηχανισμούς ελέγχουν - διασφαλίζουν την αξιοπιστία της αγοράς. Η φερεγγυότητα των Lloyd’s αξιολογείται με “Α+” από τους γνωστούς ανεξάρτητους οίκους Standard & Poor's, A.M. Best και Fitch Ratings.
Τα Lloyd’s με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και οργάνωσης που διαθέτουν, ενθαρρύνουν την καινοτομία και φημίζονται για την ευελιξία καθώς και την ταχύτητα στην εκτίμηση και ασφαλιστική κάλυψη εξειδικευμένων και μεγάλων κινδύνων.
____________________________________________________________________________________

Ποιος είναι ο “Ανταποκριτής Lloyd’s” (Binding Authority of Lloyd’s / Coverholder at Lloyd's);

Είναι ο Μεσίτης (Broker) Ασφαλίσεων ο οποίος έχει το δικαίωμα ανάληψης κινδύνων, έκδοσης συμβολαίων και διαχείρισης ζημιών για λογαριασμό των Lloyd’s, σύμφωνα με ειδική Σύμβαση (Binding Authority) που έχει συνάψει με κάποιο Συνδικάτο των Lloyd’s.
Περά από τον έλεγχο νομιμότητας από την εγχώρια Εποπτική Αρχή, ένας "Ανταποκριτής των Lloyd’s" υφίσταται αυστηρούς περιοδικούς ελέγχους αξιοπιστίας, τεχνικής και οργανωτικής επάρκειας τόσο από τα Lloyd’s όσο και από ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα που ορίζουν. Το τελευταίο, είναι ίσως το πλέον αξιόπιστο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας με διεθνή αναγνωρισιμότητα για ένα επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων.