ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SECURITY

Υπηρεσίες Ασφάλειας (Security) & Ασφάλιση (Insurance)

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνία και στο επιχειρείν δημιουργούν όλο και πιο έντονα συνθήκες ανασφάλειας. Η προληπτική Ασφάλεια έναντι κινδύνων που απειλούν φυσικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή και άυλα αγαθά (εταιρική φήμη, διαρροή πληροφοριών κλπ), είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, οι διάφοροι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security) καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες που να εμπνέουν τα απαραίτητο αίσθημα Ασφάλειας. Προς τούτο, πρέπει να είναι Πιστοποιημένοι για την τεχνική επάρκειά τους και παράλληλα, να προσφέρουν κατάλληλη Εγγύηση στον εκάστοτε Πελάτη τους (Ιδιώτη ή Επιχείρηση). Και, η Εγγύηση αυτή σύμφωνα με τη διεθνή - ευρωπαϊκή πρακτική, λέγεται “Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης”.  

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ένας Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, βάσει νόμου έχει ευθύνη έναντι των Πελατών του και υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν οικονομική ζημιά που προκάλεσε λόγω λάθους  ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή, ελαττωματικό υλικό ή άστοχη εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας), στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Η ζημιά σε Πελάτη μπορεί να είναι απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή και έμμεση οικονομική απώλεια (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών, διαρροή προσωπικών δεδομένων, εταιρική δυσφήμιση κλπ).

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Επαγγελματκής Ευθύνης

  • Αξιώσεις αποζημίωσης Πελατών στο πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας περιουσίας - υλικών αγαθών, προσώπων ή πληροφορικών συστημάτων
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης.

Διαδικασία Ασφάλισης

Συμπλήρωση και υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για Εγκαταστάτες Συστημάτων & Κέντρα Λήψης Σημάτων και για Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης.