ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μετά την οικονομική κρίση στη 10ετία του 2010, η αγορά ακινήτων ανακάμπτει. Οι επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα πληθαίνουν και το επενδυτικό ρεύμα στον ευρύτερο τομέα του εγχώριου real estate παρατηρείται αυξημένο. Σε ένα τέτοιο οικονομικό - επιχειρηματικό περιβάλλον το επάγγελμα του Μεσίτη Συμβάσεων Αστικών Ακινήτων αναβαθμίζεται και αποκτά μεγαλύτερο κύρος. Ωστόσο, παράλληλα με την εξέλιξη της αγοράς, αναβαθμισμένες είναι και οι απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εγχώριους και κυρίως τους ξένους επενδυτές. Γιατί, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιο λάθος ή παράλειψη του Μεσίτη να προκαλέσουν αξίωση αποζημίωσης  για οικονομική απώλεια ή υποκειμενική “ζημιά” (δυσφήμιση, παραβίαση εμπιστευτικότητας ή προσωπικών δεδομένων) εις βάρος του. Προς τούτο, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, είναι απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης του Μεσίτη Ακινήτων. Τέτοιο είναι το ασφαλιστήριο που προτείνει στους Έλληνες Μεσίτες Ακινήτων η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ ”.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Το ασφαλιστήριο καλύπτει αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά, καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημίωσης Πελάτη ή Τρίτου που θεωρεί ότι υπέστη οικονομική ζημία από υπηρεσίες που του παρείχε ο Ασφαλισμένος Μεσίτης Ακινήτων
- Δαπάνες υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (ακόμη και κακόβουλη “επίθεση”)
- Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη - διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης
Επιπρόσθετα, με βάση ειδικούς όρους, καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια εγγράφων – πληροφοριών
- Αξιώσεις αποζημίωσης Τρίτων για λόγους δυσφήμισης – συκοφαντίας
- Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων

Ασφαλιστήριο Διεθνών Προδιαγραφών - Πλεονεκτήματα

  • Ξεκάθαρες καλύψεις και εξαιρέσεις, χωρίς «ψιλά γράμματα»
  • Κάλυψη για άμεσες “θετικές” όσο και για έμμεσες “αποθετικές” ζημιές (δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη κλπ)
  • Όρια κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες του Ασφαλισμένου
  • Λογικό ποσό Απαλλαγής (συμμετοχή του Ασφαλισμένου στην αποζημίωση)
  • Γρήγορη αποζημίωση χωρίς προϋπόθεση έκδοση δικαστικής απόφασης
  • Κάλυψη για χώρες της ΕΕ ή Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη
  • Δικαιοδοσία το Ελληνικό Δίκαιο (Δικαστήρια Αθηνών)

Διαδικασίας Ασφάλισης

Συμπληρώστε και διαβιβάστε την Αίτηση Ασφάλισης ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: https://www.gkoutinas.gr/sites/default/files/REAL%20ESTATE%20AGENTS_PF%2...